Fayyaan fayaa

​Dhukkubni vitiliigoo jedhamu halluu gogaa namaa kan addeessudha. Kunis seelonni gogaa keenyaa kan halluu oomishan yoo dudu’an yokaan yoo hojii dhaabanidha. Dhukkubni kun namarraa naatti HIN DADDARBU! Lubbuu galaafachuuf kan ga’u miti, garuu miidhagina balleessuudhaan ofitti amantummaa namaa miidhuu danda’a. Dhukkuba kanaaf mana yaalaa deemanii qoricha fudhachuun akkasumas gorsa ogeessa fayyaa hordofuun barbaachisa. Sana biratti gama ofiitiin waantootni armaan gadii ni gargaaru jedhamanii kan lafa kaa’amanidha.

1. Papaya kukkutaa bakka addaatee jiru sanatti sirriitti rigaa.

2. Cuunfaa paappayaa guyyaa guyyaatti dhugaa.

3. Suphee diimaa (red clay) zinjibila waliin waliin makuudhaan bakka addaate sana yoo dibne qabiyyee coopparii olaanaa waa qabuuf halluu jalqabaa akka deebi’u gargaara.

4. Dhiphinni sammuu dhukkukkuba kana akka namatti hammeessu keessumattuu dubartoota irratti waan bira ga’ameef stress irraa fagaachuu qabna.

5. Hir’ina vit B9 fi B12 ofirraa ittisuu qabna. Kunis tiruu, aannan, hanqaaquu, fi qurxummii nyaachuudhaan ni argama.

6. Nyaata copper ga’aa of keessaa qaban nyaachuu qabna. Chokoleetii, tiruu, zinjibila fi kkf 7. Shayii, bunaa fi alkoolii ofirraa dhiisuu yokaan xuqqeessuu

8. Sunscreen yokaan waatoota aduu nurraa dhorkan ykn dibata sanaaf oolan fayyadamuu qabna.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s