Fayyaan fayaa

​Namni maaliif umurii malee harrii baasaa?

》Umamaan keemikaalli hydrogenperoxid

e jedhamu rifeensa keenya keessatti argama. 》Enzaayimiin catalase jedhamu keemikaala kana gara bishaanii fi oksiijiiniitti akka diigamee bahu godha.

》Umuriin akka guddaataa deemeen enzaayimiin catalase nama keessaa dhumaa deema. Hydrogenperoxide rifeensa keessatti kuufamaa deema.

》Hydrogen peroxide halluu rifeensaa gara adiitti jijjiiraa deema.

》Umurii malee rifeensi kan addaatu yoo waantonni armaan olii kun daddafanii raawwatamanidha.

》Umrii malee rifeensi addaachuun dhukkuba miti! Garuu bareedina (cosmetics) waliin waan walqabatuuf halluuwwan garaagaraa fayyadamuun ni danda’ama.

》Umrii malee rifeensa addaachuun aarii (stress) waliin wal hin qabatu

》Qorannoon tokko tokko hir’ina vitaamin B12 tu fida jedhanii heeru!

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s